Przedmiot działania szkoły

 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Ustawie z dnia  14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Szkoła realizuje cele i  zadania  wynikające z założeń dydaktycznych i profilaktyczno-wychowawczych. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności  i wychowania.

Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia. Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.